بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.12.20

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان میباشد،با تریگر مناسب میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

eurusd

با رسیدن قیمت به انتهای موج 5 میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

gbpusd

با توجه به محدوده زمانی و قیمتی موجود میتوان با شکست سقف کانال دنبال فرصت های خرید بود.

gold

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده و واگرایی منفی انتظار ریزش نیز داریم.

wti

قیمت در سقف کانال حضور دارد ،خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استرتژی میتواند باشد.

dj
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.16

قیمت در یک محدوده کانالیزه میباشد ،بهترین استراتژی معاملاتی در این شرایط خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

EURUSD

با شکست محدوده خنثی میتوان انتظار رشد تا عرض این محدوده را داشته باشیم.

GBPUSD

با توجه به تشکیل شدن الگوی AB=CD انتظار رشد تا محدوده سقف کانال را داریم.

DJ

قیمت به کف کانال صعودی خود رسیده است و میتوان به نوسان گیری بین سقف ها و کف ها اکتفا کرد.

GOLD

قیمت با قدرت به تارگت ما برخورد کرد و این قدرت میتواند بیانگر این مسئله باشد که احتمال رشد بیشتری وجود دارد.

WTI

بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.12

با توجه به ریزش قیمت انتظار ریزش تا کف کانال را در قالب یک الگوی هارمونیک Deep Crab میتوان با ورود خریداران قوی در جهت آنها وارد شد.

EURUSD

با توجه به موقعیت قیمت با شکست سقف کانال تکرار شونده میتوان انتظار رشد تا عرض محدوده خنثی را داشت.

GBPUSD

باتوجه به تکمیل شدن الگوی AB=CD معکوس میتوان انتظار رشد تا نخدوده های مشخص شده را داشته باشیم.

DJ

قیمت به کف کانال صعودی خود رسیده است و میتوان به نوسان گیری بین سقف ها و کف ها اکتفا کرد.

GOLD

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده خنثی و یک کانال صعودی میتوان انتظار رشد قیمت تا محدوده مشخص شده را داشته باشیم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.05

با توجه به ریزش قیمت انتظار ریزش تا کف کانال را در قالب یک الگوی هارمونیک Deep Crab میتوان با ورود خریداران قوی در جهت آنها وارد شد.

EURUSD

با توجه به رشد قیمت تا محدوده مشخص شده ،قیمت داخل 2 تا کانال وجود دارد که میتوان نوسان گیری در این محدوده ها بهترین استراتژی معاملاتی باشد.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و انتظار ریزش ،حال قیمت در حال استراحت میباشد و میتوان با شکست محدوده مشخص شده از کف دنبال موقعیت های فروش بود.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال و تکمیل موج 5 فروش در سقف ها و خرید در کف ها بهترین استراتژی متواند باشد.

GOLD

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده خنثی خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی معاملاتی میتواند باشد.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.09

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده و همچنین سقف کانال نزولی با شکست این کانال میتوان انتظار رشد تا محدوده های مشخص شده را داشت.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف کانال و سطح حمایتی قوی و بلند مدت انتظار شکست این سطح را نداریم و انتظار داریم که رشد داشته باشیم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

انتظار رشد قیمت تا محدوده مشخص شده برای موج 5 را نیز داریم.

GOLD

با توجه به موقعیت قیمت انتظار رسیدن قیمت تا اهداف مشخص شده را داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.07.30

باتوجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 انتظار افزایش قیمت تا محدوده های مشخص شده را داریم،لطفا تریگر استفاده شود.

EURUSD

با توجه به تقاطع چنگال های رسم شده در خطوط میانی میتوان انتظار رشد کوتاه مدت نیز داریم.

GBPUSD

شکست این سطح توسط واگرایی مشخص شده نشانه از شکست جعلی نیز میباشد و انتظار ریزش نیز داریم.

DJ

با شکست الگوی اندینگ رسم شده میتوان با شکست این الگو از کف میتوان انتظار ریزش نیز داشته باشیم.

GOLD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را نیز داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.07.29

با توجه به رسیدن قیمت به تارگت موج 5 با تریگر مناسب میتوان به رشد قیمت تا محدوده های مشخص شده خوش بین بود.

EURUSD

قیمت درحال ساخت یک الگوی اندینگ است و با توجه به واگرایی معمولی قوی مثبت و الگوی باترفلای تشکیل شده انتظار رشد تا سقف این الگو را داریم.

GBPUSD

با توجه به ساختار اندینگ مشخص شده انتظار شکست این الگو از کف را داریم.

DJ

الگوی اندینگ و واگرایی معمولی منفی انتظار داریم این الگو از کف شکسته شود.

GOLD

با رسیدن قیمت به انتهای موج 5 انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.07.26

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده برای موج 5 با تریگر مناسب میتوان انتظار رشد هایی تا نواحی مشخص شده را داشته باشیم.

EURUSD

با توجه به الگوی تراکمی تشکیل شده میتوان به یک قله دیگر امیدوار بود و سپس منتظر ریزش باشیم.

GBPUSD

شکست سطح مقاومتی به دلیل واگرایی یک شکست جعلی ساخته است و تا وقتی که سقف کانال شکسته نشده است نمیتوان انتظار اهداف بالاتر را داشت.

DJ

با توجه به تشکیل اندینگ تشکیل شده با شکست این الگو از کف موج 5 تایید شده و به سمت اصلاح 5 موج میرویم.

GOLD

با توجه به ساخت 5 موجی با شکست تریگر لاین انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.07.19

با توجه به الگوی Bat تشکیل شده انتظار رشد تا نواحی مشخص شده را داریم.

EURUSD

با توجه به رسیدن قیمت به کف الگوی بازشونده و محدوده موج 5 انتظار رشد تا محدوده های مشخص شده را داریم.

GBPUSD

واگرایی دلیل شکست شده است که این شکست تا مادامی که محدوده کانالیزه شده را از سقف نشکند این شکست جز شکست های جعلی نیز میباشد.

DJ

با توجه به شکست الگوی تراکمی از سقف انتظار رشد تا محدوده مشخص شده را برای موج 5 نیز داریم.

GOLD

با توجه به شکست کانال صعودی از کف انتظار ریزش تا محدوده های مشحص شده برای این 5 موج را نیز داریم.

WTI
بدون دیدگاه

2019.07.10

قیمت در یک ساختار باز شونده قرار دارد و به انتهای موج ۳ خود رسیده است با شکست خط تریگر رسم شده انتظار رشد تا محدوده های مشخص شده برای موج ۴ را داریم.

GBPUSD

قیمت در انتهای موج 5 قرار دارد ،همچنین واگرایی زمانی ،واگرایی مخفی مثبت و واگرایی معمولی مثبت نیز داریم،با شکست خط روند رسم شده انتظار افزایش تا محدوده های مشخص شده را داریم،تا مادامی که قیمت سطح مشخص شده 1.1181 را نشکسته است تحلیل معتبر است.

EURUSD

با ساختن موج 4 ساخته شده انتظار رشد قیمت تا نواحی مشخص شده برای موج 5 را نیز داریم.

WTI

به انتهای موج 2orB رسیده بودیم،و قیمت شروع به حرکت برای ساخت موج 3orC کرد،در حال حاضر قیمت درگیر سطح مقاومتی است که سقف تاریخی داوجونز میباشد،با عبور قیمت از این سطح میتوان انتظار رشد تا محدوده های مشخص شده را داشت.

DowJones

قیمت در انتهای موج 4 خود که به صورت abc موج 3 خود را اصلاح کرده است قرار دارد با شکست خط تریگر مشخص شده انتظار رشد تا هدف مشخص شده برای موج 5 را داریم.

Gold