بدون دیدگاه

روند صعودی، نزولی و خنثی

در روند صعودی یا به اصطلاح Up Trend ما شاهد کف ها و سقف های بالاتر هستیم. دقت کنید که در این حالت سقف ها و کف ها بالاتر از سقف و کف قبلی است.

در روند نزولی یا به اصطلاح Down Trend ما شاهد کف ها و سقف های پایین تر هستیم. در این حالت دقت کنید که سقف ها و کف ها پایین تر از کف و سقف قبلی است.

در روند خنثی یا به اصطلاح Range در یک محدوده خنثی قرار داریم که کف ها و سقف ها در یک محدوده ثابت نوسان میکنند و به هیچ وجه مانند دو حالت قبل، نقطه بالاتر یا پایین تر را ثبت نمی کنند.

مثال های موارد فوق در تصاویر مربوطه نشان داده شده است.

پر سود باشد…