بدون دیدگاه

10 اشتباه رایج معامله گران

بدون دیدگاه

سطوح Major

یکی از مهم ترین نکات برای تحلیل و پیدا کردن نقطه ورود در ترید تشخیص درست سطوح Major است.

بسیاری مواقع سطوح Major و Minor اشتباه تشخیص داده می شوند. خوب است که قوانین شکل گیری این سطح را بدانیم.

اصلاح %38 درصدی قیمت و تغییر فاز در مک دی را به عنوان یک قانون و اصلاخ %38 درصدی زمان و تغییر فاز مک دی را به عنوان قانونی دیگر در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید که ابزار قابل استفاده برای این اصلاح Ret خواهد بود.

پر سود باشید…!

بدون دیدگاه

جنس روند ها

روند ها به دو دسته Trend و Rally تقسیم میشوند.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در روند Trend اصلاح ها در محدوده 38 درصد حرکت قبلی است.

در روند Rally، اصلاح در محدوده 5 درصد از حرکت قبلی اتفاق می افتد.

بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.12.20

قیمت در یک محدوده خنثی در حال نوسان میباشد،با تریگر مناسب میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

eurusd

با رسیدن قیمت به انتهای موج 5 میتوان دنبال فرصت های فروش بود.

gbpusd

با توجه به محدوده زمانی و قیمتی موجود میتوان با شکست سقف کانال دنبال فرصت های خرید بود.

gold

با رسیدن قیمت به محدوده مشخص شده و واگرایی منفی انتظار ریزش نیز داریم.

wti

قیمت در سقف کانال حضور دارد ،خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استرتژی میتواند باشد.

dj
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.30

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده خنثی و واگرایی زمانی ایجاد شده انتظار رشد تا سقف این محدوده را داریم.

EURUSD

قیمت در یک کانال صعودی قرار دارد بهترین استراتژی خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

GBPUSD

قیمت به کف کانال صعودی خود رسیده است و میتوان به نوسان گیری بین سقف ها و کف ها اکتفا کرد.

DJ

با توجه به تشکیل شدن الگوی AB=CD انتظار رشد تا محدوده سقف کانال را داریم.

GOLD

قیمت با قدرت به تارگت ما برخورد کرد و این قدرت میتواند بیانگر این مسئله باشد که احتمال رشد بیشتری وجود دارد.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.16

قیمت در یک محدوده کانالیزه میباشد ،بهترین استراتژی معاملاتی در این شرایط خرید در کف ها و فروش در سقف ها میباشد.

EURUSD

با شکست محدوده خنثی میتوان انتظار رشد تا عرض این محدوده را داشته باشیم.

GBPUSD

با توجه به تشکیل شدن الگوی AB=CD انتظار رشد تا محدوده سقف کانال را داریم.

DJ

قیمت به کف کانال صعودی خود رسیده است و میتوان به نوسان گیری بین سقف ها و کف ها اکتفا کرد.

GOLD

قیمت با قدرت به تارگت ما برخورد کرد و این قدرت میتواند بیانگر این مسئله باشد که احتمال رشد بیشتری وجود دارد.

WTI

بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.12

با توجه به ریزش قیمت انتظار ریزش تا کف کانال را در قالب یک الگوی هارمونیک Deep Crab میتوان با ورود خریداران قوی در جهت آنها وارد شد.

EURUSD

با توجه به موقعیت قیمت با شکست سقف کانال تکرار شونده میتوان انتظار رشد تا عرض محدوده خنثی را داشت.

GBPUSD

باتوجه به تکمیل شدن الگوی AB=CD معکوس میتوان انتظار رشد تا نخدوده های مشخص شده را داشته باشیم.

DJ

قیمت به کف کانال صعودی خود رسیده است و میتوان به نوسان گیری بین سقف ها و کف ها اکتفا کرد.

GOLD

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده خنثی و یک کانال صعودی میتوان انتظار رشد قیمت تا محدوده مشخص شده را داشته باشیم.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.09.05

با توجه به ریزش قیمت انتظار ریزش تا کف کانال را در قالب یک الگوی هارمونیک Deep Crab میتوان با ورود خریداران قوی در جهت آنها وارد شد.

EURUSD

با توجه به رشد قیمت تا محدوده مشخص شده ،قیمت داخل 2 تا کانال وجود دارد که میتوان نوسان گیری در این محدوده ها بهترین استراتژی معاملاتی باشد.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و انتظار ریزش ،حال قیمت در حال استراحت میباشد و میتوان با شکست محدوده مشخص شده از کف دنبال موقعیت های فروش بود.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال و تکمیل موج 5 فروش در سقف ها و خرید در کف ها بهترین استراتژی متواند باشد.

GOLD

با توجه به حضور قیمت در یک محدوده خنثی خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی معاملاتی میتواند باشد.

WTI
بدون دیدگاه

ویدئوهای تحلیل تکنیکال 2019.08.27

با توجه به حضور قیمت در یک کانال تایید شده و معتبر خرید در کف ها و فروش در سقف ها بهترین استراتژی معاملاتی میتواند باشد.

EURUSD

قیمت در یک محدوده کانالیزه شده قرار دارد با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال و واگرایی مخفی منفی انتظار ریزش میان مدتی داریم.

GBPUSD

با توجه به رسیدن قیمت به محدوده موج 5 و عبور از تریگر مناسب ما انتظار ریزش تا محدوده های مشخص شده را داریم.

DJ

با توجه به رسیدن قیمت به سقف کانال و تکمیل موج 5 فروش در سقف ها و خرید در کف ها بهترین استراتژی متواند باشد.

GOLD

باتوجه به محصور شدن قیمت در یک محدوده خنثی با رسیدن قیمت به کف کانال میتوان انتظار رشد تا سقف کانال را داشته باشیم.

WTI